Mărturisirea de credință a bisericii „Emanuel”

marturisirea

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ – A BISERICII EMANUEL

sau CE CREDEM SI MARTURISIM NOI.

 

I. Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu

Noi credem şi mărturişim că Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament sunt inspirate de Duhul Sfânt. Ele sunt Cuvântul lui Dumnezeu scris, o revelaţie dumnezeiască pentru neamul omenesc, sunt izvorul fără greş al conştiinţei de Dumnezeu.

Galateni 1:11,12 „Fraţilor, vã mãrturisesc cã Evanghelia propovãduitã de mine, nu este de obîrşie omeneascã; pentru cã, n-am primit-o, nici n-am învãţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos”.

2 Petru 1:21ru 1:21
English: World English Bible - WEB

21 I went out full, and Yahweh has brought me home again empty; why do you call me Naomi, seeing Yahweh has testified against me, and the Almighty has afflicted me?”

WP-Bible plugin
„Cãci nici o proorocie n-a fost adusã prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mînaþi de Duhul Sfînt „.

2 Timotei 3:16,17 „Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. ”

Ioan 10:35 „…cãrora le-a vorbit Cuvîntul lui Dumnezeu, -şi Scriptura nu poate fi desfinţatã,”

Matei 10:20 „fiindcã nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatãlui vostru va vorbi în voi. ”

1 Corinteni 2:10 „Nouã însã Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Sãu”

1 Corinteni 11:23 „Cãci am primit de la Domnul ce v-am învãţat;”

        Biblia-Cuvântul lui Dumnezeu scris prin inspiraţia Duhului Sfânt este singura regulă şi normă de credincioşie şi purtare in viaţa aceasta.

Efeseni 1:13 „şi voi, dupã ce aţi auzit Cuvîntul adevãrului (Evanghelia mîntuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfînt, care fusese fãgãduit,”

2 Timotei 1:13 „Dreptarul învãţãturilor sãnãtoase pe care le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus.”

Romani 10: 17 „Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvîntul lui Hristos.” Psalmul 119:105 „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele”.

 Biblia este singura autoritate în materie de religie; ea este suficientă pentru învăţătura noastră. Astfel nu este nevoie de sprijinul tradiţiei.

Matei 15:6 „…. Şi aţi desfiinţat astfel cuvîntul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. ”

Ioan 17:17 „Sfinţeşte-i prin adevãrul Tãu: Cuvîntul Tãu este adevãrul. ”

Ioan 5: 39 „Cercetaţi Scripturile, pentru cã socotiţi cã în ele aveţi viaţa veşnicã, dar tocmai ele mãrturisesc despre Mine. ”

Isaia 34:16 „Cãutaţi în cartea Domnului,şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi, nici una nici alta nu vor da greş, cãci gura Domnului a poruncit lucrul acesta: …”

Fapte 17:11 „Iudeii aceştia aveau o inimã mai aleasã decît cei din Tesalonic. Au primit Cuvîntul cu toatã rîvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca sã vadã dacã ce li se spunea, este aşa. ”

Ioan 20: 31 „Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi sã credeţi cã Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezînd, sã aveţi viaţa în Numele Lui. ”

II. Despre Dumnezeu

Noi credem şi mărturisim că este un singur Dumnezeu, Creatorul, Susţinătorul şi Stapânitorul tuturor lucrurilor.

Geneza 1:1Geneza 1:1
English: World English Bible - WEB

Genesis 1 1 In the beginning God After “God,” the Hebrew has the two letters “Aleph Tav” as a grammatical marker. created the heavens and the earth.

WP-Bible plugin
„La început, Dumnezeu a fãcut cerurile şi pãmîntul. ”

Efeseni 4:6 „Este un singur Dumnezeu şi Tatã al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucreazã prin toţi şi care este în toţi. ”

Maleahi 2: 10hi 2: 10
English: World English Bible - WEB

10 But he said to her, “You speak as one of the foolish women would speak. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil?” In all this Job didn’t sin with his lips.

WP-Bible plugin
„N-avem toţi un singur Tatã? Nu ne-a fãcut un singur Dumnezeu? …”

Iov 31:15Iov 31:15
English: World English Bible - WEB

15 Didn’t he who made me in the womb make him? Didn’t one fashion us in the womb?

WP-Bible plugin
„Cel ce m-a fãcut pe mine în pîntecele mamei mele, nu l-a fãcut şi pe el? Oare nu ne-a întocmit acelaşi Dumnezeu în pîntecele mamei? ”

Romani 1: 19,20 „Fiindcã ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, cãci le-a fost arãtat de Dumnezeu. În adevãr, însuşirile nevãzute ale Lui, puterea Lui veşnicã şi dumnezeirea Lui, se vãd lãmurit, de la facerea lumii, cînd te uiţi cu bãgare de seamã la ele în lucrurile fãcute de El. Aşa cã nu se pot desvinovãţi; „.

Romani 11:36 ” Din El, prin El, şi pentru El sînt toate lucrurile. A Lui sã fie slava în veci! Amin. „. Psalmul. 94: 9 ” Cel ce a sãdit urechea, s-ar putea sã n-audã? Cel ce a întocmit ochiul, s-ar putea sã nu vadã? ”

Fapte 17:24 ” Dumnezeu, care a fãcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pãmîntului, şi nu locuieşte în temple fãcute de mîni. „.

În Biblie descoperim pe Dumnezeu ca Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, cu desavârşire una şi nedespărţiţi în fiinţa Lor.

2 Corinteni 13:14 ” Harul Domnului Isus Hristos, şi dragostea lui Dumnezeu, şi împãrtãşirea Sfîntului Duh, sã fie cu voi cu toţi! Amin. ”

Matei 28:19 „…în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh…”

1 Ioan 5:7 ” (Cãci trei sînt care mãrturisesc în cer: Tatãl, Cuvîntul şi Duhul Sfînt, şi aceşti trei una sînt.) „.

A) Dumnezeu Tatăl

Ioan 6: 27 „…cãci Tatãl, adicã, Însuşi Dumnezeu, … ”

1 Petru 1:2ru 1:2
English: World English Bible - WEB

2 The name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his two sons Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem Judah. They came into the country of Moab, and continued there.

WP-Bible plugin
” dupã ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatãl …”

Matei 11: 25 ” „Te laud, Tatã, Doamne al cerului şi al pãmîntului, …”

Marcu 14: 36 ” El zicea: „Ava, adicã: Tatã, – Ţie toate lucrurile Îţi sînt cu putinţã; …”

Luca 22: 42 ” Tatã, dacã voieşti, depãrteazã paharul acesta de la Mine! …”

Luca  23: 34 ” Tatã, iartã-i, cãci nu ştiu ce fac! …”

Luca 23: 46 ” Tatã, în mîinile Tale Îmi încredinţez duhul! Tata, in mainile Tale…”

Romani 15:6 ” pentru ca toţi împreunã, cu o inimã şi cu o gurã, sã slãviţi pe Dumnezeu, Tatãl Domnului nostru Isus Hristos. …”

1 Corinteni 8:6 “ totuşi pentru noi nu este decît un singur Dumnezeu: Tatãl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trãim şi noi…”

B) Dumnezeu Fiul, Isus Hristos

Matei 16:16 ” Simon Petru, drept rãspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu! …” Ioan 1: 1 ” La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu.”

Luca 1: 32 ” El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatãlui Sãu David. ”

Fapte 8:37 „… Cred cã Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. ”

Fapte 9: 20 „… şi îndatã a început sã propovãduiascã în sinagogi cã Isus este Fiul lui Dumnezeu. ”

2 Corinteni 1: 19 ” Cãci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovãduit de noi în mijlocul vostru, …”

1 Ioan 2:23,24 ” Oricine tãgãduieşte pe Fiul, n-are pe Tatãl. Oricine mãrturiseşte pe Fiul, are şi pe Tatãl. Dacã rãmîne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rãmînea în Fiul şi în Tatãl.

1 Ioan 3:23 „Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos, să credem în numele Fiului Său Isus Hristos…”

1 Ioan 4:15 ” Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămîne în el, şi el în Dumnezeu. ”

Ioan 20: 31 ” Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezînd, să aveţi viaţa în Numele Lui. ”

        C) Dumnezeu Duhul Sfânt

Ioan 4: 24 ” Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr. ”

2 Corinteni 3: 3 ” Voi sînteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu …”

2 Corinteni 3: 17 „Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. ”

Iov 33: 4Iov 33: 4
English: World English Bible - WEB

4 The Spirit of God has made me, And the breath of the Almighty gives me life.

WP-Bible plugin
” Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă. ”

Isaia 48: 16 „Apropiaţi-vă de Mine, şi ascultaţi! de la început, n-am vorbit în ascuns, de la obîrşia acestor lucruri, am fost de faţă. Şi acum, Domnul Dumnezeu m-a trimis cu Duhul Său. ”

1 Corinteni 2:10 „Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adînci ale lui Dumnezeu. ”

1 Corinteni 2: 12 „Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. ”

Ioan 14: 26 „Dar Mîngîietorul, adică Duhul Sfînt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. ”

Ioan 15: 26 „Cînd va veni Mîngîietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. ”

Luca 11: 13 „… cu cît mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfînt celor ce I-L cer! ”

Fapte 5: 32 ” Noi sîntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfînt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. ”

III. Despre om

Noi credem şi mărturisim că omul este creat de Dumnezeu. Trupul omului – partea materială – este făcut din ţărână, iar natura spirituală a omului e din Dumnezeu după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.

Geneza 1: 27Geneza 1: 27
English: World English Bible - WEB

27 God created man in his own image. In God’s image he created him; male and female he created them.

WP-Bible plugin
„Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. ”

Geneza 2:7Geneza 2:7
English: World English Bible - WEB

7 Yahweh God formed man from the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.

WP-Bible plugin
„Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărîna pămîntului, i-a suflat în nări suflare de viaţă şi omul s-a făcut astfel un suflet viu. ”

Dumnezeu a facut pe om fără prihană, perfect, dar nu desăvârşit, cu voinţa liberă de a alege binele sau răul.

Geneza 1: 31Geneza 1: 31
English: World English Bible - WEB

31 God saw everything that he had made, and, behold, it was very good. There was evening and there was morning, the sixth day.

WP-Bible plugin
„Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea. ”

Eclesiastul. 7:29 „Numai, iată ce am găsit: că Dumnezeu i-a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe şiretenii. ”

Geneza 2: 17Geneza 2: 17
English: World English Bible - WEB

17 but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat of it: for in the day that you eat of it you will surely die.”

WP-Bible plugin
„dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănînci, căci în ziua în care vei mînca din el, vei muri negreşit. ”

Psalmul107: 17 „…, prin purtarea lor vinovatã, şi prin nelegiuirile lor, ajunseserã nenorociţi. „. Deuteronom 30:15 „Iatã, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi rãul..”

Prin căderea în păcat omul a căzut sub blestem şi a devenit incapabil de a trăi voia lui Dumnezeu.           Prin naşterea firească fiecare moşteneşte sămânţa păcatului, înclinarea spre rău, firea pământească.

Romani 5:12 ” De aceea, dupã cum printr-un singur om a intrat pãcatul în lume, şi prin pãcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricinã cã toţi au pãcãtuit… ” Romani 5:19 ” Cãci, dupã cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost fãcuţi pãcãtoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi fãcuţi neprihãniţi.’’

Romani 7:17-18 „Şi atunci, nu mai sînt eu cel ce face lucrul acesta, ci pãcatul care locuieşte în mine, ştiu, în adevãr, cã nimic bun nu locuieşte în mine, adicã în firea mea pãmînteascã, pentru cã, ce-i drept, am voinţa sã fac binele, dar n-am puterea sã-l fac.”

Romani 7:20 „Şi dacã fac ce nu vreau sã fac, nu mai sînt eu cel ce face lucrul acesta, ci pãcatul care locuieşte în mine”. Romani 7:23 „…dar vãd în mãdularele mele o altã lege, care se luptã împotriva legii primite de mintea mea, şi mã ţine rob legii pãcatului, care este în mãdularele mele”.

Omul fiind fiinţă liberă e răspunzător înaintea lui Dumnezeu de toate faptele, vorbele şi gândurile sale. Toţi oamenii trebuie să moară, iar după moarte urmează judecata şi răsplatirea veşnică.

Romani 14:12 „Aşa cã fiecare din noi va da socotealã despre sine însuşi lui Dumnezeu”.

Matei 12:36 ” Vã spun cã, în ziua judecãţii, oamenii vor da socotealã de orice cuvînt nefolositor, pe care-l vor fi rostit.  Cãci din cuvintele tale vei fi scos fãrã vinã, şi din cuvintele tale vei fi osîndit” .

2 Corinteni 5:10 „Cãci toţi trebuie sã ne înfãţişãm înaintea scaunului de judecatã al lui Hristos, pentru ca fiecare sã-şi primeascã rãsplata dupã binele sau rãul, pe care-l va fi fãcut cînd trãia în trup “.

Evrei 9:27 „şi, dupã cum oamenilor le este rînduit sã moarã o singurã datã, iar dupã aceea vine judecata,…”.

 

IV. Despre păcat

Noi credem şi mărturisim că omul este creat de Dumnezeu dupa chipul şi asemănarea Sa, pentru preamărirea Sa şi o viaţă fericită în El, a fost ademenit de diavol devenind neascultător de porunca lui Dumnezeu şi astfel a intrat în lume păcatul şi blestemul. Păcatul este lipsa de conformitate faţă de legea morală a lui Dumnezeu fie într-o acţiune, dispoziţie sau atitudine.

Geneza 3:13Geneza 3:13
English: World English Bible - WEB

13 Yahweh God said to the woman, “What is this you have done?” The woman said, “The serpent deceived me, and I ate.”

WP-Bible plugin
” Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai fãcut? Femeia a rãspuns: „Şarpele m-a amãgit şi am mîncat din pom”.

1 Ioan 5:17 ” Orice nelegiuire este pãcat;… ”

Romani 14:23b „Tot ce nu vine din încredinţare este păcat.”

Iacov 4:17 „Deci, cine ştie să facă binele şi nu-l face, săvârşeşte un păcat.”

Ioan 8:34 „„Adevãrat, adevãrat, vã spun le-a rãspuns Isus „cã, oricine trãieşte în pãcat, este rob al pãcatului.”

Romani 6:13 ” Sã nu mai daţi în stãpînirea pãcatului mãdulãrile voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vã pe voi înşivã lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; Şi daţi lui Dumnezeu mãdulãrile voastre, ca pe nişte unelte ale neprihãnirii. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre …”

Eclesiastul 7:29 „Numai, iatã ce am gãsit: cã Dumnezeu i-a fãcut pe oameni fãrã prihanã, dar ei umblã cu multe şiretenii.”

Psalmul 51:4 ” Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am pãcãtuit şi am fãcut ce este rãu înaintea Ta; aşa cã vei fi drept în hotãrîrea Ta, şi fãrã vinã în judecata Ta. ”

Efeseni 2:1-3 ” Voi eraţi morţi în greşelile şi în pãcatele voastre, în care trãiaţi odinioarã, dupã mersul lumii acesteia, dupã domnul puterii vãzduhului, a duhului care lucreazã acum în fiii neascultãrii. Între ei eram şi noi toţi odinioarã, cînd trãiam în poftele firii noastre pãmînteşti, cînd fãceam voile firii pãmînteşti şi ale gîndurilor noastre, şi eram din fire copii ai mîniei, ca şi ceilalţi.” Deuteronom 9:7 ” Adu-ţi aminte, şi nu uita cum ai aţâţat mânia Domnului, Dumnezeului tãu, în pustie. Din ziua cînd ai ieşit din ţara Egiptului pînã la sosirea voastrã în locul acesta, tot rãzvrãtiţi împotriva Domnului aţi fost! ”

1 Ioan 3:4 „Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.”

Universalitatea păcatului: toţi oamenii sunt păcătoşi.

Romani 3:23 „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”

Eclesiastul 7:20 ” Fiindcã pe pãmânt nu este nici un om fãrã prihanã, care sã facã binele fãrã sã pãcãtuiascã. ”

Iov 15:16Iov 15:16
English: World English Bible - WEB

16 How much less one who is abominable and corrupt, A man who drinks iniquity like water!

WP-Bible plugin
b „…omul care bea nelegiuirea ca apa.”

Romani 5:12 „De aceea, dupã cum printr-un singur om a intrat pãcatul în lume, şi prin pãcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricinã cã toţi au pãcãtuit….”

1 Ioan 1:8 „Dacă zicem că nu avem păcat ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi.”

1 Împăraţi 8:46 „…căci nu este om care sa nu păcătuiască.”

Consecinţa păcatului: moartea spirituală.

Romani 5:12 ” De aceea, dupã cum printr-un singur om a intrat pãcatul în lume, şi prin pãcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricinã cã toţi au pãcãtuit.”

Romani 6:23 „Fiindcã plata pãcatului este moartea: dar darul fãrã platã al lui Dumnezeu este viaţa veşnicã în Isus Hristos, Domnul nostru. ”

Geneza 2:17Geneza 2:17
English: World English Bible - WEB

17 but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat of it: for in the day that you eat of it you will surely die.”

WP-Bible plugin
„dar din pomul cunoştinţei binelui şi rãului sã nu mãnînci, cãci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit. ”

Iacov 1:15 ” Apoi pofta, cînd a zãmislit, dã naştere pãcatului; şi pãcatul odatã fãptuit, aduce moartea.”

V. Despre mântuire

Noi credem şi mărturisim că mântuirea este absolvirea omului de urmările călcării legilor divine. Ea are de-a face cu natura omului şi cu faptele facute de el. Omul nu se poate mântui pe sine. El nu se poate spăla de păcatele sale, nu se poate dezvinovăţi şi nici nu se poate ascunde de pedeapsa pentru păcat.

Ieremia 2:22 : „Chiar dacă te-ai spăla cu silitră, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămînea scrisă înaintea Mea, zice Domnul, Dumnezeu.”

Romani 1:20 „În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, cînd te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi;”.

Amos 9:2,3Amos 9:2,3
English: World English Bible - WEB

2 Though they dig into Sheol, there my hand will take them; and though they climb up to heaven, there I will bring them down. 3 Though they hide themselves in the top of Carmel, I will search and take them out there; and though they be hid from my sight in the bottom of the sea, there I will command the serpent, and it will bite them.

WP-Bible plugin
„De ar pătrunde chiar pînă în locuinţa morţilor, şi de acolo îi va smulge mîna Mea; de s’ar sui chiar în ceruri, şi de acolo îi voi pogorî. De s’ar ascunde chiar pe vîrful Carmelului, şi acolo îi voi căuta şi-i voi lua; de s’ar ascunde de privirile Mele chiar în fundul mării, şi acolo voi porunci şarpelui să-i muşte.””

Omul nu-şi poate crea merite, prin fapte bune ca să-şi acopere trecutul vinovat şi să-şi dobândească mântuirea.

Romani 3:20 „Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.”

Isaia 64:6 ” Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sînt ca o haină mînjită. Toţi sîntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vîntul.”

Ieremia 13:23 ” Poate un Etiopian să-şi schimbe pielea, sau un pardos să-şi schimbe petele? Tot aşa, aţi putea voi să faceţi binele, voi, cari sînteţi deprinşi să faceţi răul?”

        Mântuirea e prin harul lui Dumnezeu. Ea este un har care ni se dă gratuit, fără sa o merităm. Faptele bune sunt roade ale mântuirii.

Tit 2:11Tit 2:11
English: World English Bible - WEB

11 For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men,

WP-Bible plugin
” Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mîntuire pentru toţi oamenii, a fost arătat,…”

Efeseni 2:8,9 ” Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”

Fapte 15:11 „Ci credem că noi, ca şi ei, sîntem mîntuiţi prin harul Domnului Isus.„

Tit 3:5Tit 3:5
English: World English Bible - WEB

5 not by works of righteousness, which we did ourselves, but according to his mercy, he saved us, through the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit,

WP-Bible plugin
„El ne-a mîntuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfînt,…”

Mijlocul de mântuire este Domnul Isus, care a fost răstignit în locul nostru. Un alt mijloc de mântuire [cruce, taine, sfinţi] nu există.

Fapte 4:12 „În nimeni altul nu este mîntuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mîntuiţi.„

1 Ioan 2:2 „El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi.”

Isaia 53:5 „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui sîntem tămăduiţi.”

Efeseni 1:7 „În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său,…”

2 Corinteni 5:18 „Şi toate lucrurile acestea sînt dela Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării;”

Romani 3:24,25 „Şi sînt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus. Pe El Dumnezeu L-a rînduit mai dinainte sã fie, prin credinţa în sîngele Lui, o jertfã de ispãşire, ca sã-şi arate neprihãnirea Lui; cãci trecuse cu vederea pãcatele dinainte, în vremea în delungei rãbdãri a lui Dumnezeu;”

Această mântuire săvârşită pe cruce, care se poate primi în mod gratuit, e pentru toţi oamenii, indiferent de rasă, naţionalitate sau clasă socială.

1 Ioan 2:2 „El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi.”

Tit 2:11Tit 2:11
English: World English Bible - WEB

11 For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men,

WP-Bible plugin
„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mîntuire pentru toţi oamenii, a fost arătat,…”

1 Timotei 2:4 „(Dumnezeu)…care voieşte ca toţi oamenii să fie mîntuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.”

Pentru ca omul păcătos să se poată bucura de această mântuire el trebuie să îndeplinească două condiţii: pocăinţa şi credinţa. Ele sunt totdeauna nedespărţite.

– pocăinţa înseamnă recunoaşterea păcatului, părere de rău pentru el, părăsirea lui şi mărturisirea lui în faţa Domnului, adică întoarcerea la Dumnezeu. [Luca 15:11-24]

– credinţa înseamnă primirea de către păcătos a harului divin pe care îl oferă Dumnezeu în Hristos, spre mântuire şi viaţă veşnică.

Marcu 1:15 „,,S’a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie.„

Luca 13:5 „Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.„

Fapte 2:38 „Pocăiţi-vă„, le-a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh.”

Fapte 17:30 „Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască;”

Fapte 16:31 „Pavel şi Sila i-au răspuns: ,,Crede în Domnul Isus, şi vei fi mîntuit tu şi casa ta.„

VI. Naşterea din nou

Noi credem şi mărturisim că naşterea din nou este regenerarea vieţii, înzestrându-ne cu o dispoziţie şi o atitudine duhovnicească sfântă; ea cuprinde întreg caracterul: intelectul, sentimentul şi voinţa. Astfel, fiecare păcătos, pentru a deveni credincios, trebuie să fie născut din nou.

Ioan 3:7 „Nu te mira că ţi-am zis: ,,Trebuie să vă naşteţi din nou.”

Prin puterea sa proprie omul nu se poate naşte din nou, nu se poate schimba.

Ieremia 13:23 „Poate un Etiopian să-şi schimbe pielea, sau un pardos să-şi schimbe petele? Tot aşa, aţi putea voi să faceţi binele, voi, cari sînteţi deprinşi să faceţi răul?”

Ioan 15:5 „Eu sînt Viţa, voi sînteţi mlădiţele. Cine rămîne în Mine, şi în cine rămîn Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.”

Fără naşterea din nou toate încercările de a face fapte bune pe care să le răsplătească Dumnezeu în ziua judecăţii, de a trăi voia lui Dumnezeu, sunt falimentare, nu pot da nici un rezultat bun. Prin naşterea firească noi moştenim o fire păcătoasă, care dă roadele păcatului.

Suntem ca şi un pădureţ care nu poate aduce roade bune. Numai altoirea e ceea ce poate schimba firea.

Matei 7:16-18 „Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din mărăcini? Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.”

Romani 8:7 „Fiindcă umblarea după lucrurile firii pămînteşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea [firea pământească] nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună.”

Matei 12:34 „… cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune, cînd voi sînteţi răi? Căci din prisosul inimii vorbeşte gura.”

Naşterea din nou este lucrarea divină pe care o face Dumnezeu în viaţa păcătosului pentru a corespunde voinţei Sale. Pentru ca un păcatos să fie născut din nou el trebuie să se pocăiască şi să creadă, adică să primească mântuirea prin har. Atunci Dumnezeu face lucrarea naşterii din nou prin Cuvântul Sau şi prin Duhul Sfânt.

1 Petru 1:2ru 1:2
English: World English Bible - WEB

2 The name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his two sons Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem Judah. They came into the country of Moab, and continued there.

WP-Bible plugin
3 „fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr’o sămînţă, care poate putrezi, ci dintr’una care nu poate putrezi, prin Cuvîntul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămîne în veac.”

Iacov 1:18 „El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvîntul adevărului, ca să fim un fel de pîrgă a făpturilor Lui.”

Ioan 3:5 „Isus i-a răspuns: ,,Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.”

Efeseni 2:10 „Căci noi sîntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.”

Naşterea din nou nu este o îmbunătaţire a vieţii, ci schimbarea radicală a vieţii. Ea nu este schimbarea efectului, ci a cauzei determinante; nu e curăţirea vieţii exterioare, ci a vieţii interioare.

2 Corinteni 5:17 „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s’au dus: iată că toate lucrurile s’au făcut noi.”

Romani 6:4b „,… pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.”

Coloseni 3:9b,10 ” …întrucît v’aţi desbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, şi v’aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.”

Naşterea din nou ne dă calitatea de copii ai lui Dumnezeu; ea ne face părtaşi firii dumnezeieşti, capabili de a trăi voia lui Dumnezeu. Ea este a doua fire în viaţa noastră după cum, prin altoire pădureţul nu este stârpit, el continuă să existe însă fără să i se dea posibilitatea de manifestare, tot aşa e şi cu naşterea din nou: firea veche e răstignită – pusă în imposibilitate de acţiune – iar firea nouă creşte şi aduce roadă bună. Calitatea altoiului este cu totul deosebită de cea a pădureţului: în esenţa lemnului, în frunze şi în fructe. Aşa e şi cu cel născut din nou: toate lucrurile trebuie să arate calitatea lui de copil al lui Dumnezeu.

Ioan 3:6 „Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.”

Galateni 5:22-23a „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blîndeţa, înfrînarea poftelor. ”

Matei 7:17 „Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.

Prin naşterea din nou devenim moştenitori ai lui Dumnezeu. Dreptul la moştenire veşnică e pe baza înrudirii noastre cu Dumnezeu. Cine nu e născut din nou nu este copil al lui Dumnezeu şi nici nu are drept la moştenirea veşnică.

Romani 8:17 „Şi, dacă sîntem copii, sîntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.”

Ioan 3:3 „Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea ‘mpărăţia lui Dumnezeu.„

VII. Despre Biserică

Noi credem şi mărturisim că, după Noul Testament, totalitatea credincioşilor, fără deosebire de rasă, naţionalitate sau clasă socială, din toate timpurile, din cer şi de pe pământ, formează Biserica lui Hristos, Biserica Universală. Această Biserică nu este o organizaţie pământească vizibilă, ci este organismul viu, spiritual, al celor mântuiţi, adică al celor ce au crezut în Hristos şi au fost născuţi din nou.

Evrei 12:23 „de Biserica celor întîi născuţi, cari sînt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvîrşiţi,…”

Fapte 20:28 „Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v’a pus Duhul Sfînt episcopi (Sau: priveghetori.), ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a cîştigat-o cu însuş sîngele Său.” Matei 16:18 „Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.”

Efeseni 1:22,23 ” El I-a pus totul supt picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.”

În limba greacă, cuvântul pentru Biserică [ekklesia] a însemnat o adunare a celor chemaţi de acasă şi de la afacerile lor ca să se ocupe cu chestiuni de interes public. Acest cuvânt a fost adaptat pentru a numi nu numai Biserica Universală, ci şi o Biserică Locală, organizată şi independentă, a urmaşilor lui Hristos dintr-o localitate, care se întruneau pentru închinăciune.

Biserica locală, după învăţătura Noului Testament, este unitatea voluntară a unui grup de credincioşi dintr-o localitate, născuţi din nou şi botezaţi pe baza marturisirii personale a credinţei lor în Domnul Isus Hristos, ca Mântuitorul lor. Ei se unesc împreună cu scopul de a se închina lui Dumnezeu, de a se zidi sufleteşte, de a se păstra curată credinţa şi învăţătura creştină – potrivit cu învăţătura Noului Testament – şi de a colabora la propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu. La început Biserica se întrunea în case particulare.

Matei 18:20 „Căci acolo unde sînt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sînt şi Eu în mijlocul lor.„

Romani 16:5a „Spuneţi sănătate şi Bisericii care se adună în casa lor.”

1 Corinteni 16:19 „Bisericile din Asia vă trimet sănătate. Acuila şi Priscila, împreună cu Biserica din casa lor, vă trimet multă sănătate în Domnul.”

Coloseni 4:15 „Spuneţi sănătate fraţilor din Laodicea, şi lui Nimfa, şi Bisericii din casa lui.” Fapte 8:1 „…s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim…”

Galateni 1:22 „Şi eram încă necunoscut la faţă Bisericilor lui Hristos, cari sînt în Iudea.”

1 Corinteni 1:2 „către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi în Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor şi al nostru:”

Conducerea directă a Bisericii o are Hristos prin Duhul Sfânt. Nu recunoaştem grade ierarhice. Cei ce primesc anumite însărcinări sunt slujitori ai Bisericii, nu stăpâni care sa poruncească.

Coloseni 1:18 „El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întîi născut dintre cei morţi, pentruca în toate lucrurile să aibă întîietatea.”

Efeseni 1:22,23 „El I-a pus totul supt picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.”

Efeseni  5:23b „… după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, Mîntuitorul trupului.”

1 Petru 5:2,3ru 5:2,3
English: World English Bible - WEB

Izbrano poglavje ne obstaja!

WP-Bible plugin
” Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este supt paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un cîştig mîrşav, ci cu lepădare de sine. Nu ca şi cum aţi stăpîni peste cei ce v’au căzut la împărţeală, ci făcîndu-vă pilde turmei.”

Dreptul de membru al Bisericii nu se moşteneşte, ci se primeşte în mod individual prin naşterea din nou. Acceptarea în rândurile membrilor unei Biserici locale se face în chip voluntar şi personal în urma botezului, pe baza marturisirii credinţei în Domnul Isus. Membrii, între ei, se numesc fraţi şi sunt egali în drepturi şi îndatoriri indiferent de rasă, naţionalitate, clasă socială sau pregatire educaţională.

Matei 23:8 ” Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este ‘nvăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sînteţi fraţi.”

Efeseni 5:30 ” pentrucă noi sîntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.”

Fapte 2:41″ Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s’au adaus aproape trei mii de suflete.”

Organizaţia Bisericii locale e făcută pe principiul democraţiei autonome. Programul dumnezeiesc are ca scop stabilirea Împărăţiei lui Dumnezeu în inimile oamenilor, iar Bisericile sunt mijloacele alese de Dumnezeu pentru atingerea acestui scop. Bisericile au menirea de a proslăvi pe Dumnezeu, de a răspândi Evanghelia şi prin părtaşia frăţească de a da creşterea spirituală necesară fiecărui membru în parte.

Marcu 16:15 ” Apoi le-a zis: ,,Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” Efeseni 4:11,12 ” Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvîrşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.”

1 Corinteni 14:4b „… dar cine prooroceşte, zideşte sufleteşte Biserica.”

1 Corinteni 14:12 ” Tot aşa şi voi, fiindcă rîvniţi după daruri duhovniceşti, să căutaţi să le aveţi din belşug, în vederea zidirii sufleteşti a Bisericii.”

VIII. Despre slujitorii Bisericii

Noi credem şi mărturisim că în Bisericile din Noul Testament au fost diferite categorii de lucrători speciali, dar ele au avut numai două clase de slujire care au condus demersurile spirituale şi materiale ale Bisericii: bătrânii [prezbiteri, păstori, episcopi] şi diaconi.

Filipeni 1:1 ” Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în Hristos Isus, cari sînt în Filipi, împreună cu episcopii (Sau: priveghetori.) şi diaconii.”

1. Titlul de episcop, prezbiter şi păstor au fost date celui mai înalt slujitor al Bisericii în Noul Testament. Toate aceste numiri sunt pentru una şi aceeaşi slujbă: supravegherea, păstorirea şi cârmuirea spirituală a Bisericii.

Fapte 20:28 ” Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v’a pus Duhul Sfînt episcopi (Sau: priveghetori.), ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a cîştigat-o cu însuş sîngele Său.”

Pentru ca cineva să fie în slujba aceasta trebuie să aibă calităţile descrise de Pavel în 1 Timotei 3:1-7 şi Tit 1:5-9Tit 1:5-9
English: World English Bible - WEB

5 I left you in Crete for this reason, that you would set in order the things that were lacking, and appoint elders in every city, as I directed you; 6 if anyone is blameless, the husband of one wife, having children who believe, who are not accused of loose or unruly behavior. 7 For the overseer must be blameless, as God’s steward; not self-pleasing, not easily angered, not given to wine, not violent, not greedy for dishonest gain; 8 but given to hospitality, as a lover of good, sober-minded, fair, holy, self-controlled; 9 holding to the faithful word which is according to the teaching, that he may be able to exhort in the sound doctrine, and to convict those who contradict him.

WP-Bible plugin
. Metoda alegerii este arătată prin Cuvântul grec xeirotonia [rânduit] care înseamnă şi a vota cu ridicare de mână. Această alegere se face de Biserica adunată în acest scop.

Fapte 14:23 ” Au rînduit presbiteri în fiecare Biserică, şi după ce s’au rugat şi au postit, i-au încredinţat în mîna Domnului, în care crezuseră.”

Păstorul este supus şi el disciplinei Bisericii, când învinuirea este bine întemeiată.

1 Timotei 5:19 „Împotriva unui presbiter (Sau: bătrîni.) să nu primeşti învinuire de cît din gura a doi sau trei martori.”

2. Diaconii sunt chemaţi a ajuta pe păstor în administrarea bunurilor materiale ale Bisericii. Ei au menirea să cultive dărnicia membrilor, să inspire acţiunile filantropice. Ei trebuie să aibă calităţile arătate la 1 Timotei 3:8-13.

Însărcinarea atât a păstorilor cât şi a diaconilor se face prin punerea mâinilor.

Fapte 6:6 ” I-au adus înaintea apostolilor, cari, după ce s-au rugat, şi-au pus mînile peste ei.”

Fapte 13:3 ,, Atunci, după ce au postit şi s’au rugat, şi-au pus mînile peste ei, şi i-au lăsat să plece.”              1 Timotei 4:14 „Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin proorocie, cu punerea mînilor de către ceata presbiterilor (Sau: bătrîni.).”

Noi credem şi mărturisim că preoţia în conformitate cu Noul Testament nu formează o clasă specială, ci o calitate pe care o are fiecare credincios; ea este universală. Fiecare credincios este un preot. Fiecare are dreptul de a se apropia de Dumnezeu direct prin Domnul Isus, fără alt mijlocitor. Fiecare are dreptul de a oferi jertfe bisericeşti.

1 Petru 2:5ru 2:5
English: World English Bible - WEB

5 Then said Boaz to his servant who was set over the reapers, Whose young lady is this?

WP-Bible plugin
„Şi voi, ca nişte pietre vii, sînteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfîntă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.”

1 Petru 2:9ru 2:9
English: World English Bible - WEB

9 Let your eyes be on the field that they reap, and go after them: haven’t I charged the young men that they shall not touch you? and when you are thirsty, go to the vessels, and drink of that which the young men have drawn.

WP-Bible plugin
„Voi însă sînteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfînt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a cîştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v’a chemat din întunerec la lumina Sa minunată.”

Apocalipsa 1:6psa 1:6
English: World English Bible - WEB

6 For Yahweh knows the way of the righteous, But the way of the wicked shall perish.

WP-Bible plugin
„şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.”

IX. SimbolurileBisericii [Nou-Testamentale]

Noi credem şi mărturisim că Biserica Nou-Testamentală are două simboluri: Botezul şi Cina. Ele nu sunt taine.

1. Botezul. Cuvântul grec pentru botez este baptizo şi înseamnă afundare. Deci, însăşi traducerea arată forma botezului că e prin afundare şi nu prin stropire. Afundarea se face o singură dată, în Numele Sfintei Treimi.

Matei 28:19 „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh.”

Botezul este simbolul înmormântării omului vechi şi a învierii omului celui nou, a firii noi pentru o altă viaţă.

Romani 6:4 „Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.”

Botezul nu are calitatea de a curăţi păcatele; curăţirea păcatelor o face numai sângele Domnului Isus. Botezul însuşi este mărturia publică a individului că a primit deja această curăţire.

Fapte 8:13;21 „Chiar Simon a crezut; şi dupăce a fost botezat, nu se mai despărţea de Filip, şi privea cu uimire minunile şi semnele mari cari se făceau…Tu n’ai nici parte, nici sorţ în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu.”

1 Petru 3:21ru 3:21
English: World English Bible - WEBWP-Bible plugin
„Icoana aceasta închipuitoare vă mîntuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos.”

Pentru ca cineva să fie botezat el trebuie să primească mai întâi mântuirea, ca să aibă un cuget curat; trebuie deci să fi îndeplinit condiţia mântuirii: pocăinţa şi credinţa. Copiii, întrucât nu pot mărturisi că au îndeplinit aceste condiţii nu pot fi admişi pentru botez.

Marcu 16:16 „Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit.”

Fapte 2:38 „,,Pocăiţi-vă„, le-a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh.”

Fapte 8:36,37 „Pe cînd îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: ,,Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?„ Filip a zis: ,,Dacă crezi din toată inima, se poate.„ Famenul a răspuns: ,,Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.„

2. Cina Domnului este simbolul morţii Domnului Isus în locul nostru. Ea se compune din pâine şi vin neamestecate. Pâinea frântă ne aminteşte de trupul Lui frânt pentru noi, iar vinul ne aminteşte de sângele Său vărsat pentru spălarea păcatelor noastre.

Matei 26:26-28 „Pe cînd mîncau ei, Isus a luat o pîne; şi după ce a binecuvîntat, a frînt-o, şi a dat-o ucenicilor, zicînd: ,,Luaţi, mîncaţi; acesta este trupul Meu.„ Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicînd: ,,Beţi toţi din el; căci acesta este sîngele Meu, sîngele legămîntului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.”

Cina Domnului nu are calitatea de a ierta păcatele. Ea are doar menirea de a ne aminti că pentru iertarea păcatelor noastre a trebuit ca trupul Lui să fie frânt şi sângele Lui să fie vărsat. Pentru acest scop El a poruncit ca noi să facem Cina.

Luca 22:19 „Apoi a luat pîne; şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, a frînt-o, şi le-a dat-o zicînd: ,,Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.„

1 Corinteni 11:24-26 „Şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, a frînt-o, şi a zis: ,,Luaţi, mîncaţi; acesta este trupul Meu, care se frînge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.„ Tot astfel, după cină, a luat paharul, şi a zis: ,,Acest pahar este legămîntul cel nou în sîngele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, oridecîte ori veţi bea din el.„ Pentrucă, oridecîteori mîncaţi din pînea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, pînă va veni El.”

Cina se poate lua de către toţi cei ce şi-au mărturisit credinţa în Domnul Isus şi au fost botezaţi.

Fapte 2:41,42 „Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s’au adaus aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frîngerea pînii, şi în rugăciuni. ” De fiecare dată, la Cină, credinciosul trebuie să-şi facă cercetarea de sine.

1 Corinteni 11:28 „Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuş, şi aşa să mănînce din pînea aceasta şi să bea din paharul acesta.”

X. Ziua Domnului

Noi credem şi mărturisim că ziua Domnlui este o rânduială creştină care trebuie ţinută continuu, petrecută în închinăciune şi cugetare spirituală, atât în public cât şi acasă. Spre deosebire de vechiul legamânt mozaic, cand se ţinea ziua a şaptea, creştinii, ca membri ai noului legământ trebuie să ţină ziua întâi a săptămânii [Duminica] care a fost sfinţită de Dumnezeu prin învierea din morţi a Fiului Său şi prin trimiterea Duhului Sfânt.

Primii creştini au ţinut-o ca zi de închinăciune. În ea trebuie să ne odihnim de lucrurile şi distracţiile trupeşti, facem faptele milei şi cele care sunt absolut necesare. Sărbători închinate sfinţilor nu avem.

Marcu 16:9a „Isus, dupăce a înviat, în dimineaţa zilei dintîi a săptămînii”

Luca 24:1-6 „În ziua întîi a săptămînii, femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au venit la mormînt dis de dimineaţă, şi au adus miresmele, pe cari le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormînt, au intrat înlăuntru, şi n’au găsit trupul Domnului Isus. Fiindcă nu ştiau ce să creadă, iată că li s’au arătat doi bărbaţi, îmbrăcaţi în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile şi-au plecat feţele la pămînt. Dar ei le-au zis: ,,Pentruce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v’a spus pe cînd era încă în Galilea”

Ioan 20:1 „În ziua dintîi a săptămînii, Maria Magdalina s’a dus disdedimineaţă la mormînt, pe cînd era încă întunerec; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormînt.”

Fapte 2:1 „În ziua Cincizecimii [Duminica], erau toţi împreună în acelaş loc.”

Apocalipsa 1:10psa 1:10
English: World English Bible - WEBWP-Bible plugin
a „În ziua Domnului eram în Duhul. ”

Fapte 20:7 „În ziua dintîi a săptămînii, eram adunaţi la olaltă ca să frîngem pînea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor, şi şi-a lungit vorbirea pînă la miezul nopţii.”

1 Corinteni 16:2 „În ziua dintîi a săptămînii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după cîştigul lui, ca să nu se strîngă ajutoarele cînd voi veni eu.”

XI. Disciplina în Biserică

Noi credem şi mărturisim că Biserica are dreptul de a exercita disciplina frăţească asupra membrilor care s-au abătut de la învăţătura creştină a Cuvântului lui Dumnezeu prin atitudine, învăţătură sau faptele vieţii. Disciplina constă în mustrare, ridicarea drepturilor şi excluderea din Biserică. Reprimirea unui exclus se va face la fel, pe baza mărturisirii şi îndreptării în urma pocăinţei.

Matei 18:15-17 „Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai cîştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentruca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgîn şi ca un vameş.” Tit 3:10,11Tit 3:10,11
English: World English Bible - WEB

10 Avoid a factious man after a first and second warning; 11 knowing that such a one is perverted, and sins, being self-condemned.

WP-Bible plugin
„După întîia şi a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci ştim că un astfel de om este un stricat şi păcătuieşte, dela sine fiind osîndit.”

2 Tesaloniceni 3:6 „În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de orice frate, care trăieşte în neorînduială, şi nu după învăţăturile, pe cari le-aţi primit dela noi.”

1 Corinteni 5:11-13 „Ci v’am scris să n’aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcarcă îşi zice ,,frate„, totuş este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau răpareţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mîncaţi. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei dinăuntru? Cît despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară dar din mijlocul vostru pe răul acela.”

XII. Despre rugăciune

Noi credem şi mărturisim că rugăciunea este starea de părtaşie intimă cu Dumnezeu. Ea este exprimarea sinceră a lăuntrului nostru în faţa Domnului. Din această cauză nu avem cărţi de rugăciuni şi nu îndemnăm pe alţii să înveţe rugăciuni pe de rost.

Psalmul 62:8 „Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru. ”

Psalmul 142:2 „Îmi vărs necazul înaintea Lui, şi-mi povestesc strîmtorarea înaintea Lui. ”

Filipeni 4:6 „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţămiri.”

Dupa starea inimii, rugăciunea poate fi de mulţumire, cerere sau mijlocire.

1 Timotei 2:1-4 „Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţămiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sînt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă pacinică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mîntuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. ”

Efeseni 5:20 „Mulţămiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.”

Rugăciunea trebuie adresată Tatălui în Numele Domnului Isus. El este singurul Mijlocitor între om şi Dumnezeu. Rugăciunile adresate sfinţilor credem că nu sunt în conformitate cu Sfintele Scripturi.

Ioan 16:23b „Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veţi cere dela Tatăl, în Numele Meu, vă va da.”

1 Timotei 2:5 „Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos.”

Rugăciunea este absolut necesară vieţii spirituale pentru creşterea, întărirea, ferirea de ispite şi biruinţa asupra vrăjmaşului.

Luca 18:1 „Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, şi să nu se lase.”

1 Tesaloniceni 5:17 „Rugaţi-vă neîncetat.”

Matei 26:41 „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de rîvnă, dar carnea este neputincioasă.„

Efeseni 3:16 „şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru”

Rugăciunea privată se poate face oriunde, iar rugăciunea comună se face în părtaşie cu ceilalţi credincioşi din Biserică.

Matei 6:6 „Ci tu, cînd te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa, şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. Cînd vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgînii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.”

Matei 14:23 „După ce a dat drumul noroadelor, S’a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. Se înoptase, şi El era singur acolo.”

Matei 26:36 „Atunci Isus a venit cu ei într’un loc îngrădit, numit Ghetsimani, şi a zis ucenicilor: ,,Şedeţi aici pînă Mă voi duce colo să Mă rog.„

Romani 12:12 ,, Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.”

Fapte 2:42 „Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frîngerea pînii, şi în rugăciuni.”

Fapte 12:5 „Deci Petru era păzit în temniţă, şi Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru el.”

Rugăciunile pentru cei morţi nu au fost practicate în Biserica creştină. Noi credem că ele nu au nici o valoare, deoarece cel mort a ajuns la locul lui imediat după moarte, fără să mai fie posibilitatea de schimbare de la un loc la altul.

Luca 16:26 „Pe lîngă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar avea să treacă de aici la voi, sau de acolo la noi, să nu poată.”

XIII. Despre sfinţenie

Noi credem şi mărturisim că sfinţirea este lucrarea progresivă pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viaţa păcătosului mântuit. Ea începe la naşterea din nou şi prin ea suntem facuţi potriviţi voii Lui.

1 Tesaloniceni 4:3a „Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră.”

1 Petru 1:15-16ru 1:15-16
English: World English Bible - WEB

15 She said, Behold, your sister-in-law is gone back to her people, and to her god: return you after your sister-in-law. 16 Ruth said, “Don’t entreat me to leave you, and to return from following after you, for where you go, I will go; and where you lodge, I will lodge; your people shall be my people, and your God my God;

WP-Bible plugin
„Ci, după cum Cel ce v’a chemat este sfînt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: ,,Fiţi sfinţi, căci Eu sînt sfînt„.

Levitic 20:7 ,,Voi, să vă sfinţiţi, şi să fiţi sfinţi, căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.”

Romani 1:7 ,,Deci, vouă tuturor, cari sînteţi prea iubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi sfinţi: Har şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hristos!”

1 Tesaloniceni 4:7 „Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.”

Ea înseamnă curăţirea de păcat şi punerea deoparte a vieţii pentru Dumnezeu, prin despărţirea de lume. Curăţirea de păcat este făcută de sângele Domnului Isus.

1 Ioan 1:7b „şi sîngele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.”

1 Corinteni 6:11b „Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.”

Evrei 13:12 „De aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul cu însuş sîngele Său, a pătimit dincolo de poartă.”

Despărţirea de lume şi punerea la o parte pentru Dumnezeu se face prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin Duhul Sfânt, care ne dă putere să ne împotrivim ispitelor şi să trăim voia Lui.

Ioan 17:17 „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvîntul Tău este adevărul.”

Fapte 2:40 „Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna, şi zicea: ,,Mîntuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.„

2 Corinteni 6:17 „De aceea: ,,Ieşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi.”

1 Petru 1:2ru 1:2
English: World English Bible - WEB

2 The name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his two sons Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem Judah. They came into the country of Moab, and continued there.

WP-Bible plugin
„după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sîngele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!”

2 Corinteni 3:18 „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într’o oglindă, slava Domnului, şi sîntem schimbaţi în acelaş chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”

Sfinţirea este o lucrare la care Dumnezeu îşi are partea Lui, iar omul pe a lui. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt influenţează voinţa noastră şi ne dă puterea, iar omul acceptă pentru sine, în totul, voia şi puterea lui Dumnezeu.

Filipeni 2:13 „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.”

Evrei 13:20,21 „Dumnezeul păcii, care, prin sîngele legămîntului celui vecinic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvîrşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.” Coloseni 4:12 „Epafra, care este dintr’ai voştri, vă trimete sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentruca, desăvîrşiţi şi deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui Dumnezeu.”

Coloseni 1:21-23 ,, Şi pe voi, cari odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gîndurile şi prin faptele voastre rele, El v’a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină; negreşit, dacă rămîneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi dela nădejdea Evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de supt cer, şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.”

2 Tesaloniceni 1:11 ,, De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui, şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate, şi orice lucrare izvorîtă din credinţă.”

 

XIV. Despre căsătorie

Noi credem şi mărturisim că, în conformitate cu Sfintele Scripturi, căsătoria este orânduită de Dumnezeu.

Geneza 1:27,28Geneza 1:27,28
English: World English Bible - WEB

27 God created man in his own image. In God’s image he created him; male and female he created them. 28 God blessed them. God said to them, “Be fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth.”

WP-Bible plugin
„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvîntat, şi Dumnezeu le-a zis: ,,Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pămîntul, şi supuneţi-l; şi stăpîniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pămînt.„

Căsătoria este actul de bună voie prin care un bărbat şi o femeie consimt să trăiască împreună toată viaţa. Bărbatului îi este îngăduit să aibă o singură femeie, ca soţie; la fel şi femeii îi este îngăduit să aibă un singur bărbat, ca soţ. După moartea unuia din soţi, cel rămas se poate căsători.

1 Corinteni 7:39 ,, O femeie măritată este legată de lege cîtă vreme îi trăieşte bărbatul; dar dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în Domnul.”

Romani 7:2-3 „Căci femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei cîtă vreme trăieşte el; dar dacă-i moare bărbatul, este deslegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, cînd îi trăieşte bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema preacurvă; dar dacă-i moare bărbatul, este deslegată de Lege, aşa că nu mai este preacurvă, dacă se mărită după altul.”

Întrucât şi căsătoria este o orânduială cetăţenească, ea trebuie întâi încheiată cu acte dupa legile statului, apoi urmează binecuvântarea Bisericii. Noi ţinem ca cei ce sunt creştini să încheie o căsătorie numai în Domnul, adică numai cu credincioşi.

2 Corinteni 6:14 „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunerecul?”

1 Corinteni 7:39 „O femeie măritată este legată de lege cîtă vreme îi trăieşte bărbatul; dar dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în Domnul.”

Căsătoria nu trebuie desfăcută prin divorţ. Divorţul este un lucru oprit pentru cei credincioşi.

Maleahi 2:16hi 2:16
English: World English Bible - WEB

HTTP/1.0 200 OK Date: Thu, 11 Sep 2014 18:30:08 GMT Server: LiteSpeed Connection: close Content-Type: text/html

WP-Bible plugin
„Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie, -zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, -şi pe cel ce îşi acopere haina cu sîlnicie, -zice Domnul oştirilor. -De aceea, luaţi seama în mintea voastră, şi nu fiţi necredincioşi!„

Matei 19:6 „Drept răspuns, El le-a zis: ,,Oare n’aţi citit că Ziditorul, dela început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, şi a zis: ,De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup?` Aşa că nu mai sînt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.„

În cazul de adulter dovedit sau a unei părăsiri răutăcioase a căminului, credem ca Sfânta Scriptura admite divorţul.

Matei 19:9 „Eu însă vă spun că oricine îşi lasă nevasta, afară de pricină de curvie, şi ia pe alta de nevastă, preacurveşte; şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte.„

1 Corinteni 7:15 „Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sînt legaţi: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace.”

XV. Dărnicia creştină

Noi credem şi mărturisim că, potrivit cu învăţătura Sfintei Scripturi şi practica primilor creştini, membrii Bisericii sunt datori, în chip moral, să contribuie din bunurile lor pământeşti de bună voie şi după putinţă la susţinerea cauzei Evangheliei.

2 Corinteni 9:6,7 „Să ştiţi: cine samănă puţin, puţin va secera; iar cine samănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărît în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci ,,pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.„

Exod 25:2Exod 25:2
English: World English Bible - WEB

2 “Speak to the children of Israel, that they take an offering for me. From everyone whose heart makes him willing you shall take my offering.

WP-Bible plugin
„,,Vorbeşte copiilor lui Israel: Să-Mi aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine dela orice om care-l va da cu tragere de inimă.”

Exod 35:5Exod 35:5
English: World English Bible - WEB

5 ‘Take from among you an offering to Yahweh. Whoever is of a willing heart, let him bring it, Yahweh’s offering: gold, silver, brass,

WP-Bible plugin
a „Luaţi din ce aveţi şi aduceţi un prinos Domnului. ”

1 Cronici 29:5b „Cine vrea să-şi mai aducă de bunăvoie astăzi darurile înaintea Domnului?„

Romani 12:8 „Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cîrmuieşte, să cîrmuiască cu rîvnă. Cine face milostenie, s’o facă cu bucurie.”

1. Susţinerea persoanelor ce se află în slujba Evangheliei pentru a nu duce lipsă.

Filipeni 4:16-18 „Căci mi-aţi trimes în Tesalonic, odată, şi chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după cîştigul care prisoseşte în folosul vostru. Am de toate, şi sînt în belşug. Sînt bogat, de cînd am primit prin Epafrodit ce mi-aţi trimes,- un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu.”

Tit 3:13Tit 3:13
English: World English Bible - WEB

13 Send Zenas, the lawyer, and Apollos on their journey speedily, that nothing may be lacking for them.

WP-Bible plugin
„Ai grijă de legiuitorul Zena şi Apolo să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor.”

3 Ioan 6 „Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea Bisericii. Vei face bine să îngrijeşti de călătoria lor, într’un chip vrednic de Dumnezeu;”

1 Corinteni 9:14 „Tot aşa, Domnul a rînduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia, să trăiască din Evanghelie.”

Matei 10:10b „…căci vrednic este lucrătorul de hrana lui.”

1 Timotei 5:18 „Căci Scriptura zice: ,,Să nu legi gura boului cînd treieră bucate„; şi: ,,Vrednic este lucrătorul de plata lui.„

2. Ajutorarea săracilor, orfanilor şi văduvelor.

Fapte 11:29,30a „Ucenicii au hotărît să trimeată, fiecare după puterea lui, un ajutor fraţilor, cari locuiau în Iudea, ceeace au şi făcut;”

Romani 15:26-27 „Căci cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strîngere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii, cari sînt în Ierusalim. Negreşit, au avut bunătatea; dar era şi o datorie faţă de ei; pentrucă, dacă Neamurile au avut parte de binecuvîntările lor duhovniceşti, este de datoria lor să-i ajute şi ele cu bunurile lor pămînteşti.”

1 Corinteni 16:1 „Cît priveşte strîngerea de ajutoare pentru sfinţi, să faceţi şi voi cum am rînduit Bisericilor Galatiei.”

Ioan 12:8 „Pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.„

Matei 25:40 „Drept răspuns, ‘mpăratul le va zice: ,Adevărat vă spun că, oridecîteori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.`

Deuteronom 14:29 „Atunci să vină Levitul, care n’are nici parte, nici moştenire cu tine, străinul, orfanul şi văduva, cari vor fi în cetăţile tale, şi să mănînce şi să se sature, pentrucă Domnul, Dumnezeul tău, să te binecuvinteze în toate lucrările pe cari le vei face cu mînile tale.”

Iacov 1:27 „Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.”

3. Construirea de locasuri de inchinaciune.

Exod 35:21Exod 35:21
English: World English Bible - WEB

21 They came, everyone whose heart stirred him up, and everyone whom his spirit made willing, and brought Yahweh’s offering, for the work of the tent of meeting, and for all of its service, and for the holy garments.

WP-Bible plugin
„Toţi cei cu tragere de inimă şi bunăvoinţă au venit şi au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întîlnirii, pentru toată slujba lui, şi pentru veşmintele sfinte.”

1 Cronici 29:1;9 „Împăratul David a zis întregei adunări: ,,Fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tînăr şi plăpînd, şi lucrarea este însemnată, căci casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu….Poporul s’a bucurat de darurile lor de bunăvoie, căci le dădeau cu dragă inimă Domnului; şi împăratul David deasemenea s’a bucurat mult.”

Ezra 2:68Ezra 2:68
English: World English Bible - WEB

68 Some of the heads of fathers’ houses, when they came to the house of Yahweh which is in Jerusalem, offered willingly for the house of God to set it up in its place:

WP-Bible plugin
„Unii capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului în Ierusalim, au adus daruri de bună voie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s’o aşeze din nou pe locul unde fusese.”

XVI. Mijlocitorul nostru în faţa lui Dumnezeu

Noi credem şi mărturisim că Isus Hristos este mijlocitorul nostru rânduit în mod divin între Dumnezeu şi om. Luând asupra Sa natura omenească, totuşi fără păcat, El a suferit şi a murit pe cruce pentru mântuirea păcătoşilor. El a fost îngropat, a înviat a treia zi şi s-a înalţat la Tatăl, la dreapta Căruia trăieşte pururea ca să mijlocească pentru poporul Său. El este singurul mijlocitor, Profet, Preot şi Împărat al Bisericii Sale.

1 Timotei 2:5 „Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos”

Evrei 7:25 „De aceea şi poate să mîntuiască în chip desăvîrşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentrucă trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.”

Evrei 8:6 „Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atît mai înaltă cu cît legămîntul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune.”

Evrei 9:15 „Şi tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legămînt nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite supt legămîntul dintîi, cei ce au fost chemaţi, să capete vecinica moştenire, care le-a fost făgăduită.”

Evrei 9:24 „Căci Hristos n’a intrat într’un locaş de închinare făcut de mînă omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.”

Evrei 12:24 „de Isus, Mijlocitorul legămîntului celui nou, şi de sîngele stropirii, care vorbeşte mai bine decît sîngele lui Abel.”

Fapte 7:56 „şi a zis: ,,Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stînd în picioare la dreapta lui Dumnezeu.„

Psalmul 110:1 „Domnul a zis Domnului meu: ,,Şezi la dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale.„

1 Petru 3:22ru 3:22
English: World English Bible - WEB

HTTP/1.0 200 OK Date: Sun, 13 Jul 2014 06:50:53 GMT Server: LiteSpeed Connection: close Content-Type: text/html

WP-Bible plugin
„care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s’a înălţat la cer, şi Şi-a supus îngerii, stăpînirile şi puterile.”

Romani 8:34 „Cine-i va osîndi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi!”

1 Ioan 2:1 „Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Advocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.), pe Isus Hristos, Cel neprihănit.”

XVII. Păstrarea sfinţilor în har

Noi credem şi mărturisim că un credincios mântuit prin jertfa salvatoare a Domnului Isus Hristos în urma pocăinţei persoanle şi a credinţei, este păstrat în aceasta stare de har prin puterea lui Dumnezeu până în clipa de necredincioşie [când de bună voie părăseşte această păstrare]. În acest scop a dăruit credincioşilor Duhul Sfânt să-I mângâie, lumineze, călăuzească şi să-I desăvârşească. Această conlucrare între Duhul Sfânt şi om se vede în toate laturile vieţii. În rămânerea în har, se împlineşte voinţa omului cu voinţa divină, lupta lui, care e sprijinită de puterea lui Dumnezeu, pentru a birui ispitele şi încercările păcatului.

Isaia 41:10-13 „nu te teme, căci Eu sînt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sînt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare. Iată, înfruntaţi, şi acoperiţi de ruşine, vor fi toţi ceice sînt mîniaţi pe tine; vor fi nimiciţi şi vor pieri, ceice ţi se împotrivesc. Îi vei căuta, şi nu-i vei mai găsi, pe ceice se certau cu tine; vor fi nimiciţi, vor fi perduţi cei ce se războiau cu tine. Căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mîna dreaptă şi-ţi zic: ,,Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!”

Iuda 24 „Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale”

1 Petru 1:5ru 1:5
English: World English Bible - WEB

5 Mahlon and Chilion died both of them; and the woman was left of her two children and of her husband.

WP-Bible plugin
„Voi sînteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mîntuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!”

2 Petru 2:9ru 2:9
English: World English Bible - WEB

9 Let your eyes be on the field that they reap, and go after them: haven’t I charged the young men that they shall not touch you? and when you are thirsty, go to the vessels, and drink of that which the young men have drawn.

WP-Bible plugin
„însemnează că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii.”

1 Corinteni 10:13 „Nu v’a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s’o puteţi răbda.”

Filipeni 1:6 „Sînt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi pînă în ziua lui Isus Hristos. ”

Ioan 10:28 „Eu le dau viaţa vecinică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mîna Mea.” Romani 8:26 „Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuş Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.”

 

XIX. Biserica şi statul

Noi credem şi mărturisim că autoritatea statului este de la Dumnezeu, fiind îmbrăcată cu putere pentru păstrarea dreptului, ordinii şi pedepsirea răufăcătorilor, potrivit cu învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu suntem datori de a ne supune legilor, a ne îndeplini îndatoririle cetăţeneşti şi a ne ruga pentru toate autorităţile statului.

Tit 3:1Tit 3:1
English: World English Bible - WEB

3 1 Remind them to be in subjection to rulers and to authorities, to be obedient, to be ready for every good work,

WP-Bible plugin
„Adu-le aminte să fie supuşi stăpînirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun”

Romani 13:1-7 ” Oricine să fie supus stăpînirilor celor mai înalte; căci nu este stăpînire care să nu vină dela Dumnezeu. Şi stăpînirile cari sînt, au fost rînduite de Dumnezeu. Deaceea, cine se împotriveşte stăpînirii, se împotriveşte rînduielii puse de Dumnezeu; şi ceice se împotrivesc, îşi vor lua osînda. Dregătorii nu sînt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpînire? Fă binele, şi vei avea laudă dela ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău. Deaceea trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci dregătorii sînt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcînd necurmat tocmai slujba aceasta. Daţi tuturor ce sînteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.”

1 Petru 2:13,14ru 2:13,14
English: World English Bible - WEB

13 Then she said, Let me find favor in your sight, my lord, because you have comforted me, and because you have spoken kindly to your handmaid, though I am not as one of your handmaidens. 14 At meal-time Boaz said to her, Come here, and eat of the bread, and dip your morsel in the vinegar. She sat beside the reapers, and they reached her parched grain, and she ate, and was sufficed, and left of it.

WP-Bible plugin
„Fiţi supuşi oricărei stăpîniri omeneşti, pentru Domnul: atît împăratului, ca înalt stăpînitor, cît şi dregătorilor, ca unii cari sînt trimeşi de el să pedepsească pe făcătorii de rele şi să laude pe ceice fac bine.”

1 Timotei 2:1-4 „Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţămiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sînt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă pacinică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mîntuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. ”

XX. Lucrările vieţii de apoi

1. Starea intermediară

[starea sufletului între viaţă şi moarte]

Noi credem şi mărturisim că la moarte fizică trupul, care e din ţărână este coborât în mormânt, iar sufletul care este de la Dumnezeu se duce la cer. În acea lume sunt doua stări diferite şi complet despărţite: una de fericire, odihnă şi desfătare, numită rai, sânul lui Avraam, casa din cer, etc. şi alta de pedeapsă, de chin şi suferinţă, numită iad, loc de chin, întunericul de afără, adâncul, etc.

După moarte sufletele celor mântuiţi şi împăcaţi cu Dumnezeu se duc în rai, iar ale celor nemântuiţi se duc în iad. În ambele din aceste stări sufleteşti sunt pe deplin conştiente şi în aşteptarea judecăţii. Ele sunt fără trupuri.

A) starea celor mantuiti

Luca 16:22a „Cu vremea săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sînul lui Avraam. ”

Luca 23:43 ” Isus a răspuns: ,,Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.„

2 Corinteni 5:1;8 ” Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pămîntească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer dela Dumnezeu, o casă, care nu este făcută de mînă ci este vecinică; Da, sîntem plini de încredere, şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul.” Apocalipsa 6:9,10psa 6:9,10
English: World English Bible - WEB

9 Yahweh has heard my supplication. Yahweh accepts my prayer. 10 May all my enemies be ashamed and dismayed. They shall turn back, they shall be disgraced suddenly.

WP-Bible plugin
” Cînd a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut supt altar sufletele celor ce fuseseră junghiaţi din pricina Cuvîntului lui Dumnezeu, şi din pricina mărturisirii, pe care o ţinuseră. Ei strigau cu glas tare, şi ziceau: ,,Pînă cînd, Stăpîne, Tu, care eşti sfînt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sîngele nostru asupra locuitorilor pămîntului?„

Apocalipsa 7:9,14psa 7:9,14
English: World English Bible - WEB

9 Oh let the wickedness of the wicked come to an end, But establish the righteous; Their minds and hearts are searched by the righteous God. 14 Behold, he travails with iniquity; Yes, he has conceived mischief, And brought forth falsehood.

WP-Bible plugin
” După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s’o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mîni; ,,Doamne„, i-am răspuns eu, ,,Tu ştii„. Şi el mi-a zis: ,,Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în sîngele Mielului.”

B) starea celor nemântuiţi

Luca 16:22b-23 ” A murit şi bogatul, şi l-au îngropat. Pe cînd era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam, şi pe Lazăr în sînul lui”

2 Petru 2:9ru 2:9
English: World English Bible - WEB

9 Let your eyes be on the field that they reap, and go after them: haven’t I charged the young men that they shall not touch you? and when you are thirsty, go to the vessels, and drink of that which the young men have drawn.

WP-Bible plugin
” însemnează că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii.”

Matei 8:12 ” Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunerecul de afară, unde va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor.„

Matei 13:49,50 „Tot aşa va fi şi la sfîrşitul veacului. Îngerii vor ieşi, vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor buni, şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor.„

2 Petru 2:17ru 2:17
English: World English Bible - WEB

17 So she gleaned in the field until even; and she beat out that which she had gleaned, and it was about an ephah of barley.

WP-Bible plugin
” Oamenii aceştia sînt nişte fîntîni fără apă, nişte nori, alungaţi de furtună: lor le este păstrată negura întunerecului.”

2. Venirea Domnului

Noi credem şi mărturisim că, potrivit învăţăturii Noului Testament, Domnul nostru Isus Hristos care s-a înălţat la cer, va veni cu slavă şi strălucire pentru a face judecata celor vii şi a celor morţi. Venirea Sa va fi văzută de toţi şi se va petrece în clipa pe care o ştie numai Dumnezeu Tatăl. La venirea Sa, morţii vor învia, iar cei credincioşi, care au rămas în viaţă, vor fi schimbaţi într-o clipă şi răpiţi în întâmpinarea Mirelui.

Fapte 1:11 „şi au zis: ,,Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S’a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaş fel cum L-aţi văzut mergînd la cer.„

Matei 24:30 “Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pămîntului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.”

Marcu 13:26 “Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere şi cu slavă.”

Luca 21:27 „Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare.”

Ioan 14:3 „Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sînt Eu, să fiţi şi voi.”

1 Tesaloniceni 1:10 „şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morţi: pe Isus, care ne izbăveşte de mînia viitoare.”

1 Tesaloniceni 4:16 „Căci însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trîmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întîi vor învia cei morţi în Hristos.”

Apocalipsa 1:7psa 1:7
English: World English Bible - WEB

HTTP/1.0 200 OK Date: Thu, 11 Sep 2014 18:54:30 GMT Server: LiteSpeed Connection: close Content-Type: text/html

WP-Bible plugin
„Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi ‘l va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pămîntului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.”

Matei 24:36 „Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.”

3. Învierea morţilor

Noi credem şi mărturisim că la venirea Domnului morţii vor învia pentru a se înfăţişa înaintea scaunului de judecată; trupurile înviate vor fi schimbate în nemurire, vor fi asemenea trupului înviat al Mântuitorului. Cu acest trup se va moşteni viaţa de veci, cei mântuiţi în fericirea veşnică, iar cei nemântuiţi în pedeapsa veşnică.

Ioan 5:28,29 „Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentrucă vine ceasul cînd toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Ceice au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar ceice au făcut răul, vor învia pentru judecată.”

Fapte 24:15 „şi am în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi.”

1 Corinteni 15:42 „Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este sămănat în putrezire, şi înviază în neputrezire.”

1 Corinteni 15:52,53 „Într’o clipă, într’o clipeală din ochi, la cea din urmă trîmbiţă. Trîmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.”

Filipeni 3:21 „El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.”

Apocalipsa 20:13psa 20:13
English: World English Bible - WEB

HTTP/1.0 200 OK Date: Thu, 11 Sep 2014 18:55:46 GMT Server: LiteSpeed Connection: close Content-Type: text/html

WP-Bible plugin
„Marea a dat înapoi pe morţii cari erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.”

4. Judecata de apoi

Noi credem şi mărturisim că fiecare om va fi judecat în mod drept de Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos, pentru a primi răsplata sau pedeapsa, după felul de vieţuire în viaţa pământească.

Fapte 17:30,31 „Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentrucă a rînduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rînduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi…„

Romani 2:16 „Şi faptul acesta se va vedea în ziua cînd, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor. “

2 Corinteni 5:10 „Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut cînd trăia în trup.”

Apocalipsa 20:12psa 20:12
English: World English Bible - WEB

HTTP/1.0 200 OK Date: Mon, 18 May 2015 13:10:14 GMT Server: LiteSpeed Connection: close Content-Type: text/html

WP-Bible plugin
„Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stînd în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.”

Fapte 24:25 „Dar, pe cînd vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrînare şi despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: ,,De astădată, du-te; cînd voi mai avea prilej, te voi chema.„

5. Starea de după judecată

Noi credem şi mărturisim că după judecată, potrivit Noului Testament, cei mântuiţi vor moşteni viaţa de veci în fericirea cerească, iar cei nemântuiţi vor fi lepădaţi de la faţa lui Dumnezeu în chinul veşnic spre pedeapsă veşnică. În aceste stări va fi fiinţa întreagă, atât trupul înviat schimbat în nemurire, cât şi sufletul.

A) Starea celor mântuiţi

Matei 25:46b „…iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa vecinică.„

Apocalipsa 21:3,4psa 21:3,4
English: World English Bible - WEB

3 For you meet him with the blessings of goodness; You set a crown of fine gold on his head. 4 He asked life of you, you gave it to him, Even length of days forever and ever.

WP-Bible plugin
„Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tînguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintîi au trecut.„

Apocalipsa 22:3-5psa 22:3-5
English: World English Bible - WEB

3 But you are holy, You who inhabit the praises of Israel. 4 Our fathers trusted in you. They trusted, and you delivered them. 5 They cried to you, and were delivered. They trusted in you, and were not disappointed.

WP-Bible plugin
„Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui ‘i vor sluji. Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor. Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentrucă Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.“

Matei 25:34 „Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui: ,Veniţi binecuvîntaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v’a fost pregătită dela întemeierea lumii. ”

B) Starea celor nemântuiţi

Matei 25:46a „Şi aceştia vor merge în pedeapsa vecinică…„

Matei 25:41 „Apoi va zice celor dela stînga Lui: ,Duceţi-vă dela Mine, blestemaţilor, în focul cel vecinic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!”

Apocalipsa 14:10,11psa 14:10,11
English: World English Bible - WEB

HTTP/1.0 200 OK Date: Sun, 13 Jul 2014 06:44:42 GMT Server: LiteSpeed Connection: close Content-Type: text/html

WP-Bible plugin
„va bea şi el din vinul mîniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mîniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.

Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n’au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei!”

Apocalipsa 20:15psa 20:15
English: World English Bible - WEBWP-Bible plugin
„Oricine n’a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.”

Apocalipsa 21:8psa 21:8
English: World English Bible - WEB

8 Your hand will find out all of your enemies. Your right hand will find out those who hate you.

WP-Bible plugin
„Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.„